ZASADY I WARUNKI

Cel:

Kavaalya, za pośrednictwem portalu internetowego, oferuje informacje i kursy dotyczące jogi, medytacji, oddychania, ajurwedy, radzenia sobie ze stresem i lękiem oraz inne o podobnym charakterze.

Dostawca odpowiedzialny za serwis udostępnia niniejszy dokument użytkownikom, wobec których zamierza wywiązać się z obowiązków prawnych, jak również informuje wszystkich użytkowników o warunkach korzystania z serwisu.

Każda osoba, która uzyskuje dostęp do tej witryny, przyjmuje rolę użytkownika, zobowiązując się do ścisłego przestrzegania postanowień określonych w niniejszym dokumencie, a także wszelkich innych przepisów prawa, które mogą mieć zastosowanie.

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkiego rodzaju informacji, które mogą pojawić się na stronie internetowej, bez obowiązku powiadamiania lub informowania użytkowników o tych obowiązkach, rozumianych jako wystarczające wraz z publikacją na stronie internetowej dostawcy.

Odpowiedzialność:

a) Użytkownicy
Przeglądanie, dostęp i korzystanie ze strony internetowej Kavaalya jest równoznaczne z posiadaniem statusu użytkownika oraz oznacza akceptację wszystkich warunków użytkowania ustanowionych w niniejszym dokumencie.

Witryna internetowa Kavaalya zapewnia szeroką gamę informacji, usług i danych. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie ze strony internetowej. Odpowiedzialność ta obejmuje:

 • Korzystanie z informacji, usług i danych oferowanych przez Kavaalya w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszych warunków, prawem, dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym lub w jakikolwiek inny sposób może wiązać się z naruszeniem praw osób trzecich lub samego działania strony internetowej.
 • Używanie jakiegokolwiek urządzenia, oprogramowania, wirusa, złośliwego oprogramowania lub procedury w celu zakłócania lub próby zakłócania prawidłowego funkcjonowania witryny, stosowanie „phishingu” lub podszywanie się pod inną osobę działając w jej imieniu, korzystanie ze strony internetowej w celu reklamowania poprzez obecność linków, marketing online lub inne środki, które mogą wiązać się z wykorzystaniem oszukańczych reklam. Publikowanie treści zawierających groźby lub przemoc. Oszustwo w informacjach publikowanych przez użytkownika, mogące prowadzić do dalszych oszustw, kradzieży przedmiotów lub pieniędzy, a ostatecznie do popełnienia czynu zabronionego lub nielegalnej działalności. Każdy użytkownik, który nie przestrzega tych zasad, zostanie wykluczony z dostępu do strony internetowej, w razie potrzeby kontaktując się z właściwymi organami.
 • Użytkownik akceptuje fakt, że Kavaalya nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane negocjacjami, rozmowami i/lub stosunkami umownymi lub pozaumownymi ze stronami trzecimi, osobami fizycznymi lub prawnymi, z którymi kontaktuje się za pośrednictwem portalu.
 • Użytkownik zwalnia instruktora i organizatora sesji jogi lub jakichkolwiek innych zajęć, z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, żądania, szkody, obrażenia ciała lub choroby poniesione przez użytkownika podczas sesji lub jakiejkolwiek czynności z nimi związanej.

b) Dostawcy serwisu

 • Jako dostawcy jesteśmy zobowiązani do świadczenia usług objętych abonamentem, odpowiadania na reklamacje klientów, skutecznego gwarantowania poufności komunikacji oraz usuwania usterek mogących wystąpić w infrastrukturze technologicznej niezbędnej do świadczenia usług.
 • Kavaalya nie ponosi odpowiedzialności, ani pośrednio, ani subsydiarnie, za straty ekonomiczne lub reputacyjne, ani za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wtórne szkody wynikające z korzystania ze strony internetowej lub sesji jogi lub jakiegokolwiek innego rodzaju, przez użytkownika.
 • Ze strony internetowej możliwe jest przekierowanie do treści znajdujących się na stronach internetowych osób trzecich. Dostawca nie może kontrolować treści wprowadzanych przez osoby trzecie na swoich stronach internetowych i w związku z tym nie ponosi za nie odpowiedzialności ani za skutki, jakie mogą wywołać.
 • Kavaalya jest uprawniona do jednostronnego zakończenia, zawieszenia lub przerwania, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, świadczenia usługi i portalu i/lub dowolnej usługi.
 • Kavaalya nie gwarantuje dostępności, dostępu i/lub ciągłości działania portalu i jego usług. Podobnie Kavaalya nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone użytkownikowi w wyniku niedostępności, awarii dostępu i braku ciągłości działania portalu i jego usług. Ta witryna została sprawdzona i przetestowana pod kątem prawidłowego działania. W zasadzie poprawna praca może być zagwarantowana przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Dostawca nie wyklucza jednak możliwości wystąpienia pewnych błędów programistycznych lub wystąpienia siły wyższej, klęsk żywiołowych, strajków lub podobnych okoliczności, które uniemożliwiają dostęp do strony internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do czasowego zawieszenia, bez uprzedzenia, dostępności naszej strony internetowej w przypadku przeprowadzania konserwacji, naprawy, aktualizacji lub ulepszenia usług, a także zmiany warunków dostępu do niej.
 • Świadczenie usług i/lub treści Portalu ma czas nieokreślony.

Prawo Wstępu:

Kavaalya zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na dowolne z naszych wydarzeń, takich jak szkolenia, rekolekcje itp. bez podania przyczyny. W takim przypadku, jeśli Kavaalya odmówi przyjęcia z jakiegokolwiek powodu, po wpłaceniu depozytu lub pełnej kwoty, płatność zostanie zwrócona użytkownikowi w ciągu 30 dni od otrzymania płatności.

Jeśli uczeń spóźni się na rozpoczęcie kursu, Kavaalya może go odrzucić. Przeanalizujemy okoliczności w każdym przypadku, maksymalizując zainteresowanie grupy.

Własność intelektualna:

Odnosi się do:

 • Materiałów graficznych lub innego typu, będących częścią kursów, zajęć, sesji, seminariów internetowych itp.
 • Materiałów graficznych lub innego typu, uwiecznionych podczas kursów, zajęć, sesji, seminariów internetowych itp. świadczonych stacjonarnie lub online.

Niezależnie od celu, do którego były przeznaczone, uwiecznianie, całkowite lub częściowe powielanie, wykorzystywanie, dystrybucja i komercjalizacja wymaga w każdym przypadku uprzedniej pisemnej zgody Kavaalya. Każde użycie, które nie zostało wcześniej autoryzowane przez dostawcę, będzie uważane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej autora.

Projekty, logotypy, tekst i/lub grafika niepochodzące od dostawcy, które mogą pojawić się na stronie, należą do ich właścicieli, którzy sami są odpowiedzialni za wszelkie kontrowersje, które mogą się z nimi pojawić. W każdym przypadku dostawca ma od nich upoważnienie.

Materiały graficzne uchwycone podczas kursów, warsztatów lub zajęć stacjonarnych lub online mogą być wykorzystywane w dowolny sposób, jaki Kavaalya uzna za stosowny, w tym w marketingu lub promocji, a także w sieciach społecznościowych, na stronie internetowej firmy itp. Akceptując niniejszy regulamin, studenci udzielają pełnej zgody na nagrywanie i publikację tego typu materiałów.

Kavaalya nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów graficznych uchwyconych przez uczniów lub nauczycieli.

Materiały będące częścią dowolnego kursu, zajęć, warsztatów lub lekcji, w tym między innymi podręczniki, ogólny design strony internetowej Kavaalya, logo, znaki towarowe i zawartość stron internetowych są własnością Kavaalya. Zapisywanie i/lub udostępnianie tych informacji stronom trzecim i/lub wykorzystywanie ich w celach zarobkowych jest surowo zabronione bez wyraźnej i uprzedniej zgody Kavaalya.

Aby zgłosić jakiekolwiek uwagi dotyczące możliwych naruszeń praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także dowolnej zawartości strony internetowej, możesz to zrobić za pośrednictwem następującego e-maila: hello@kavaalya.com

Ochrona danych:

Zgodnie z postanowieniami aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych informujemy, że Twoje dane zostaną włączone do systemu przetwarzania należącego do Kavaalya w celu zarządzania kursami, w tym zarządzania, przetwarzania, płatności za zajęcia i promocji.

O ile nam tego nie zakomunikujesz, będziemy rozumieć, że Twoje dane nie zostały zmodyfikowane, i że zgadzasz się powiadomić nas o wszelkich zmianach oraz że mamy Twoją zgodę na wykorzystanie ich do wyżej wymienionych celów.

Kavaalya informuje, że będzie kontynuować przetwarzanie danych w sposób zgodny z prawem, lojalny, przejrzysty, adekwatny, stosowny, ograniczony, dokładny i aktualny. Dlatego Kavaalya zobowiązuje się do podjęcia wszelkich rozsądnych środków, aby zostały one niezwłocznie usunięte lub poprawione, gdy są niedokładne.

Kavaalya może przekazać dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, adres i inne) partnerom Kavaalya, takim jak Yoga Alliance Professional.

Zgodnie z prawami nadanymi Ci w aktualnych przepisach o ochronie danych osobowych możesz skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a także wyrażonej zgody na przetwarzanie, kierując swoją prośbę na adres pocztowy wskazany powyżej lub na adres e-mail hello@kavaalya.com

Sprzedaż Elektroniczna:

Kavaalya nie gwarantuje miejsca na żadnym z naszych kursów stacjonarnych, dopóki 100% depozytu nie zostanie otrzymane, a rezerwacja nie zostanie przekazana uczniowi. Konieczne jest, aby przy dokonywaniu płatności końcowej student wylegitymował się i załączył kserokopię paszportu i wizy.

Kavaalya ma pełne uprawnienia do oferowania zniżek i ułatwień płatniczych w dowolnym momencie i każdemu uczniowi, grupie lub organizacji. Nie oznacza to, że inni studenci mają dostęp do tych samych zniżek i warunków.

Kavaalya nie ponosi żadnej odpowiedzialności za odwołania, opóźnienia, zmiany lub straty spowodowane siłą wyższą, taką jak przerwa w komunikacji, wojna i groźba wojny, zamknięcie lotnisk, konflikty domowe, klęski żywiołowe, wypadki lub jakiekolwiek inne zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą. Obejmuje to kontuzje, choroby, stany medyczne lub psychiatryczne kursantów powstałe w trakcie lub po kursie, a także utratę lub uszkodzenie mienia osobistego podczas szkolenia.

W mało prawdopodobnym przypadku odwołania programu lub wycofania się z działalności Kavaalya, 100% płatności zostanie zwrócone lub zostanie zaoferowane alternatywne szkolenie w innym miejscu lub terminie. W przypadku rezygnacji studenta z jakiejkolwiek przyczyny zadatek nie podlega zwrotowi. Przeniesienie depozytu na inny kurs, z wyjątkowych powodów, będzie zależało od kierownictwa Kavaalya.

Kavaalya nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody ekonomiczne lub inne, w tym koszty lotu, w wyniku odwołania zajęć, sesji, kursów lub rezygnacji. Firma nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub opóźnienie lotów.

Kavaalya zwróci pieniądze wszystkim osobom, które w ciągu pierwszych 24 godzin dowolnego kursu zdecydują, że nie chcą kontynuować programu. Tylko w przypadku programów dłuższych niż 3 dni.

Kavaalya zastrzega sobie prawo do odwołania dowolnego programu do 3 dni przed datą rozpoczęcia.

Wszelkie zwroty nastąpią w ciągu 15 dni.

Kontuzje lub choroby przed, w trakcie lub po treningu:

Uczestnicząc w zajęciach stacjonarnych lub online, uczniowie zachowują kontrolę i kierują swoją aktywnością fizyczną oraz dobrowolnie biorą na siebie pełną odpowiedzialność i akceptują wszelkie ryzyko i krzywdę, w tym obrażenia fizyczne i dyskomfort, które wynikają z udziału w aktywnościach.

Kavaalya nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kontuzje lub choroby, które wystąpią u uczniów podczas szkoleń, warsztatów, lekcji lub zajęć w ośrodku lub poza nim.

Studenci są odpowiedzialni za uprzednie skonsultowanie się z lekarzem w związku z uczestnictwem w Wydarzeniach Kavaalya i przyjmuje się, że Kavaalya nie ponosi odpowiedzialności medycznej za uczniów.

Sporządzanie informacji o stanie zdrowia uczniów nie jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności.

Istotą kursu Jogi, lekcji, warsztatów i zajęć w trybie face-to-face jest pewien poziom międzyludzkiego kontaktu fizycznego. Uczestnicząc w tym wydarzeniu Jogi, studenci dobrowolnie akceptują ten kontakt i rozumieją jego zawodowy charakter.

Zmiany w naszej polityce:

Kavaalya zastrzega sobie prawo do przeglądu i zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie, w takim przypadku zostaną one opublikowane na niniejszej stronie internetowej.

Zmiany w programie:

Kavaalya zastrzega sobie prawo do zmiany programów lub planów nauki.

Zaktualizowano w październiku 2020

WhatsApp chat